Všeobecné informace

Typy stravování

 


V souladu s §852a, odst. 1, zákona č. 159/1999 Sb. a §852b, odst. 1, písmeno b), zákona č.
159/1999 Sb. zájezd vždy začíná momentem čerpání některé ze služeb uvedených ve Smlouvě o zájezdu, tzn. čerpáním dopravy ve chvíli zahájení procesu odbavení na letišti v České republice (u autobusové dopravy na místě srazu se zástupcem cestovní kanceláře), nikoli časem vstupu do hotelového pokoje, a končí po příletu z destinace, po ukončení čerpání poslední ze služeb v rámci Smlouvy o zájezdu, tedy momentem ukončení čerpání dopravy po průchodu klientů (i se zavazadly) pasovou a celní kontrolou opět na letišti (u autobusové dopravy v cílovém místě) v České republice. Termín zájezdu je tedy ve Smlouvě o zájezdu vymezen daty, mezi kterými dochází k čerpání všech služeb v rámci dané Smlouvy o zájezdu (všech služeb zahrnutých do zájezdu). Délka pobytu je určena počtem dní a počtem nocí.

Počet dní

Počet dní je stanoven v rámci mezinárodních konvencí na základě tzv. technického pobytového dne, podle kterých první den pobytu začíná hodinou srazu klienta se zástupcem cestovní kanceláře na letišti při odletu či u autobusové dopravy na místě srazu a poslední den pobytu končí příletem/příjezdem do místa příletu/příjezdu.

Počet nocí

Počet nocí je stanoven skutečným pobytem klienta v hotelu od obsazení hotelového pokoje do jeho opuštění. Všeobecně platí, že hotelové pokoje jsou klientům dány k dispozici po 12.00 hod. první den pobytu a pokoje musí být uvolněny do 12.00 hod. poslední den pobytu.

Určování počtu dní, které zájezd trvá, je třeba posuzovat tak, že první a poslední den zájezdu jsou dny určeny vesměs k přepravě a není proto možné je považovat za dny plnocenného pobytu.

 

 

Věk dětí

 

Pokud je nabídka či cena omezena maximálním věkem dítěte, bere se jako rozhodný věk dítěte věk v den, který následuje po dni čerpání poslední služby, to znamená, že pokud je např. zvýhodněná cena za dítě do věku 5 let, znamená to, že ještě poslední den dovolené (čerpání služby) nesmí být uvedenému dítěti 5 let, tzn., že věku 5 let věku musí dosáhnout nejdříve jeden (1) kalendářní den po návratu z dovolené/cesty. Pokud je nabídka či cena naopak omezena minimálním věkem dítěte (např. v některých hotelech není možno ubytovat děti pod určitý věk), bere se jako rozhodný věk dítěte věk v den předcházející dni čerpání první služby, to v praxi znamená, že pokud je možný vstup dětí do určitého hotelu např. až od 5 let věku, bude povolen vstup jen takovému dítěti, které věku 5 let dosáhlo nejpozději jeden (1) den před začátkem dovolená/čerpání první služby 

 

 

LETECKÁ  a  AUTOKAROVÁ  PŘEPRAVA

Charterové lety

Pokyny týkající se odletu/příletu  jsou zasílány obvykle na e-mailovou adresu zákazníka , která je uvedena ve smlouvě. Ubytovací poukazy, letenky, případně další doklady jsou rovněž zpravidla předány elektronicky nebo na žádost zákazníka zaslány poštou ( tato služba může být zpoplatněna) na korespondenční adresu zákazníka, která je uvedena ve smlouvě o zájezdu. U brzkých odletů cca do 3 dnů jsou pokyny a výše uvedené doklady zasílány elektronicky na e-mailovou adresu zákazníka

Odpovědnosti CK či dopravce za poškození a ztrátu zavazadel v letecké dopravě: práva a povinnosti při letecké přepravě se řídí mezinárodními smlouvami, které umožňují omezení náhrady škody, mj. Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě (tzv. Varšavská úmluva, publik. pod č. 15/1935 Sb., doplněná Haagským protokolem, publik. pod č. 15/1966 Sb.) a dalšími mezinárodními smlouvami a nařízeními, jimiž se též řídí uplatňování a rozsah náhrady škody v letecké přepravě. Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealská úmluva), za škody způsobené zničením, poškozením, ztrátou či zpožděním zavazadel při letu dopravce lze žádat o náhradu až do výše 1.000 SDR (kurs SDR vyhlašuje ČNB). K mezinárodním smlouvám uvádí § 852j občanského zákoníku v odst. 3, že v případech, kdy vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, umožňuje omezení výše náhrady škody vzniklé ze závazků ze Smlouvy a toto omezení je uvedeno v Smlouvě (či jejích součástech) v souladu s touto mezinárodní smlouvou, není cestovní kancelář povinna nahradit škodu, za kterou odpovídá, ve výši přesahující omezení uvedené v Smlouvě.

Všechny lety jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi. Na základě předpisů a úmluv běžných v mezinárodní letecké dopravě si CK vyhrazují možnost změny místa odletu, trasy letu (příp. mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla a letového plánu. Zákazník bere na vědomí, že odletové časy uvedené např. na webu, v katalogu CK apod. jsou časy orientační, které se mohou změnit. Přesné platné časy odletu a příletu vč. trasy jsou uvedeny ve Vašich cestovních dokladech (letence). První a poslední den leteckých Zájezdů je určen k přepravě a nikoliv již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se odlety do destinace uskuteční dopoledne a zpáteční lety odpoledne či večer. Jak odlet, tak i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, i v nočních hodinách. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího. Změny letových časů se mohou uskutečnit i krátkodobě (v některých případech i několik hodin) před odletem a zpoždění jsou v posledních letech běžná. Mohou být způsobena nejenom počasím, ale zejména přeplněním vzdušných koridorů, atp. CK maximálně usilují o vyloučení těchto rušivých vlivů a prosí v případě změny odletových časů, popř. při zpoždění, o Vaše pochopení.

Přeprava zavazadel

Každý Zákazník má nárok na bezplatnou dopravu zavazadla včetně kabinového do max. váhy, která je stanovena leteckou společností. Tuto informaci obdrží Zákazník obvykle v pokynech před cestou. Při nadváze zavazadel je zpravidla účtován poplatek. Kabinové zavazadlo nesmí podle mezinárodních předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat předměty, které lze klasifikovat jako nebezpečné (např. manikurní nůžky, nože, zápalky, spreje (parfém) apod.). Pokud budou v příručním zavazadle nalezeny nebezpečné předměty, mají pracovníci letištní správy právo na jejich zabavení a likvidaci. Upozorňujeme též na váhové limity zavazadel, např. maximální váha zavazadla na jednu osobu je obvykle 15 kg, cestují-li však dvě osoby s jedním zavazadlem váha se nenásobí, ale je stanovena obvykle na 31 kg. Některé letecké společnosti mají určitá omezení jak na váhu, tak na počet zavazadel, a další podmínky (sčítání váhy atd.). Sledujte prosím pečlivě instrukce k odletu zaslané Vám CK . Pokud po příletu zákazník zjistí, že jeho zavazadlo bylo během přepravy poškozeno, ztraceno či zničeno, musí zákazník podat stížnost písemně leteckému dopravci co nejdříve ve stánku letecké společnosti či jejího zástupce na letišti. V případě poškození odbavených zavazadel musí zákazník podat písemnou stížnost do 7 dnů, a pokud byla zpožděná, pak do 21 dnů, v obou případech od data, kdy byla zavazadla Zákazníkovi vydána. Vždy je nutno se prokázat palubní vstupenkou a dokladem o zavazadle předaném leteckou společností Zákazníkovi při odbavení.

 

Přeprava zvířat

zvířata do maximální váhy 5 kg lze přepravovat na palubě letadla za zvláštních podmínek. Ostatní zvířata je možno přepravovat v klimatizovaném zavazadlovém prostoru v dolní části letadla ve zvláštních kontejnerech určených k tomuto účelu. Přeprava všech zvířat musí být ohlášena již při rezervaci a je za zvláštní příplatek a je vždy na povolení letecké společnosti. Podrobnější informace viz podmínky jednotlivých přepravců, které Vám rádi zprostředkujeme.

Jízdní kola, surfy aj.

 přeprava neskladných zavazadel (např. jízdních kol, golfových bagů, surfů apod.) musí být nahlášena v CK  při rezervování Zájezdu (většinou za poplatek). Z bezpečnostních důvodů se nemohou výše uvedené předměty zpravidla převážet autobusy určenými pro transfer do/z hotelu. Odpovídající doprava je zajišťována na vlastní náklady zákazníkem. Přepravu může za poplatek zajistit i CK. Na tuto přepravu se však nevztahuje cestovní pojištění a CK  nenese odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu způsobené na přepravovaném předmětu.

Vyloučení z přepravy

CK si vyhrazují právo vyloučit zákazníka z přepravy nebo z celého zájezdu, pokud svým jednáním a chováním narušuje jeho chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni i zákazníci, kteří např. slovně či fyzicky napadají zástupce CK  nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují o pořadateli zájezdu či jeho zástupcích. V případě vyloučení z přepravy nebo ze zájezdu zaniká nárok zákazníka na úhradu nečerpaných služeb. CK prosí o pochopení tohoto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracovníků CK. Zákazník je povinen dodržovat během letecké přepravy zákaz kouření po dobu celého letu.

Některé letecké společnosti, např. i česká společnost Travel servis v poslední době zpřísnily podmínky pro přepravu cestujících cizí státní příslušnosti. Týká se to zejména cestujících z bývalých zemí SSSR vracejících se ze zemí mimo-Schengenský prostor (např. Egypt, Turecko,...). Cestující, u něhož cestovní doklady již v době odletu z ČR do zemí mimo-Schengenský prostor neumožní jeho návrat, nebude přijat k přepravě již na cestě z ČR do země mimo-Schengen. CK neručí za případné změny vstupních podmínek do destinace. Doporučujeme kontaktovat velvyslanectví dané země před odletem do destinace a ověřit si potřebné informace o vízové situaci a potřebných dokladech.

AUTOKAROVÁ PŘEPRAVA

Pokyny týkající se odjezdu/příjezdu  jsou zasílány obvykle na e-mailovou adresu zákazníka , která je uvedena ve smlouvě. Ubytovací poukazy, letenky, případně další doklady jsou rovněž zpravidla předány elektronicky nebo na žádost zákazníka zaslány poštou ( tato služba může být zpoplatněna) na korespondenční adresu zákazníka, která je uvedena ve smlouvě o zájezdu. U brzkých odjezdů cca do 3 dnů jsou pokyny a výše uvedené doklady předávány přímo u autobusu.

I při cestě do zemí Evropské unie je Zákazník povinen si předem ověřit u CK trasu přes které státy se projíždí a zjistit si, zda nebude pro průjezd těmito státy vyžadován například cestovní pas. Vstup na občanský průkaz je pouze v rámci Shengenského prostoru. Dopravu do nejbližšího svozového místa si musí zákazník zajistit individuálně.

PŘEPRAVA TĚHOTNÝCH ŽEN

Při letecké přepravě těhotných žen do konce 34. týdne těhotenství, které jsou bez zdravotních komplikací, není obvykle vyžadováno potvrzení ošetřujícího lékaře. Pokud má těhotná žena v době do konce 34. týdne těhotenství zdravotní problémy, je obvykle nutné předložit na předepsaném formuláři potvrzení ošetřujícího lékaře, že těhotná žena může absolvovat leteckou dopravu. Při dopravě těhotných žen od konce 34. týdne těhotenství je obvykle vždy nutné předložit lékařské potvrzení na formuláři, který Vám na vyžádání zašleme. Lékařské potvrzení nesmí být vystaveno dříve než 6 dní před nástupem cesty. Těhotné ženy po 34. týdnu (u vícečetného těhotenství po 28. týdnu) těhotenství nejsou dopravcem k přepravě vůbec akceptovány. Více informací najdete v přepravních podmínkách jednotlivých dopravců, které se mohou od sebe lišit a které Vám rádi zprostředkujeme. Důrazně upozorňujeme na fakt, že je zodpovědností každého zákazníka si ověřit podmínky letecké přepravy u letecké společnosti, chce-li cestovat se zdravotním omezením, neboť každý letecký přepravce může mít podmínky přepravy těhotných žen, osob se zdravotním postižením, aj. odlišné. CK za případné odmítnutí přepravy ze zdravotních důvodů ze strany letecké společnosti nemůže převzít odpovědnost.

 

 

Reklamace zájezdu

V případě pochybností o kvalitě ubytování a služeb na vaší dovolené prosím neprodleně kontaktujte delegáta , který je Vám k dispozici na vaši dovolené . Jedná se o odpovědnou osobu, která má možnost v případě reklamace na místě sjednat nápravu. Kontakty na delegáta jsou vám poskytovány v několika dokumentech:

  • v odbavení od cestovní kanceláře,
  • při informační schůzce při příjezdu,
  • v informační knize či na nástěnce umístěné zpravidla u recepce v hotelu.

V každém případě je nutné vždy sepsat s delegátem reklamační protokol, ve kterém bude výstižně uvedeno, o jaký konkrétní problém se jedná a jaká byla sjednána náprava. Pokud nebyla náprava sjednána v místě dovolené, po návratu se můžete s uvedeným reklamačním formulářem obrátit ohledně řešení reklamace na cestovní kancelář přímo nebo ji podat přes nás, jako zprostředkovatele zájezdu. V rámci řešení reklamace vám budeme nápomocni při zasílání dokumentů do cestovní kanceláře.
V případě, že nebyla vada odstraněna přímo na místě v době dovolené, je zákazník povinen po návratu reklamaci uplatnit bezodkladně buď u pořadatele nebo zprostředkovatele zájezdu. Maximální lhůta pro podání reklamace je stanovena Všeobecnými obchodními podmínkami pořádající cestovní kanceláře. V případě, že nebude reklamace podána v zákonné lhůtě dle uvedených podmínek, má cestovní kancelář možnost reklamaci zamítnout nebo snížit výši plnění.
Lhůta pro vyřízení reklamace je též dána Všeobecnými obchodními podmínkami.
V případě, že nejste spokojeni s vyřízením  reklamace můžete podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci. Více informací najdete na www.adr.coi.cz

Kontakt: 
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
www.adr.coi.cz 

 

 

Další informace

Servis a služby hotelu

Pokud jde o služby zaměstnanců v určitých destinacích, odpovídá úroveň poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva (např. menší zkušenost a určitá ležérnost při plnění povinností a poskytování služeb). Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí. Období před a po hlavní sezoně přináší vedle výhodných cen na druhé straně i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nemusí být v provozu. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá žádná CK ani Invia žádný vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimo sezónní měsíce. Takové případy je možno jen těžko ovlivnit a nelze mít vždy při rezervaci ty nejaktuálnější zprávy. K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk.

Služby na plážích

 Pláže mohou být veřejné, přístupné i místnímu obyvatelstvu. Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav . Použití lehátek a slunečníků může být u vybraných kapacit za poplatek, stejně jako využití sportovních programů apod., pokud není uvedeno jinak. Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních sportů je v kompetenci  jednotlivých letovisek. Údaje o vzdálenosti pláží od ubytovacího objektu, uváděné v popisech, jsou vždy pouze orientační.

Bazény

Všechny bazény podléhají hygienickým kontrolám, proto je do nich sypána tzv. bazénová chemie. Některé bazény jsou touto chemii cítit. Nejedná se tedy o žádný nedostatek či nekvalitní službu ze strany ubytovatele. Jde o pravidelnou chemickou údržbu bazénu. Kapacita lehátek a slunečníků většinou neodpovídá plné kapacitě hotelu a nelze vymáhat jejich přidělení v případě obsazení celé kapacity. Velikost bazénu, jejich hloubka, chemické ošetření, počet lehátek, počet slunečníků, bazén mimo provoz (pouze max.několik dní) či jiné okolnosti , které CK nemůže ovlivnit, nelze účinně reklamovat, s cílem slevy z ceny zájezdu.

Klimatizace/topení

 Klimatizaci/ topení  najdete pouze v ubytovacích zařízeních, kde je to přímo uvedeno v popisu. Může se jednat o klimatizaci ovládanou centrálně, pak její zapínání, vypínání a regulace z hlediska doby a délky může záviset pouze na rozhodnutí hotelu. Klimatizace může být v některých případech v provozu pouze několik hodin denně či jen v určitém ročním období, nebo individuální, kdy zapnutí, vypnutí a regulací teploty  si klient určuje sám, přímo v pokoji/studiu.

Hmyz

Především k  jižní Evropě patří i hmyz. Přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů se může v určitých obdobích hmyz vyskytovat. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji volně ležet potraviny. Dále doporučujeme zákazníkům zakoupit odpuzovače a lapače na létavý či lezoucí hmyz do svého ubytovacího zařízení. CK neručí za standardní či nadměrný výskyt létavého či lezoucího hmyzu (komáři, brouci, cikády, apod.). Výskyt létavého a lezoucího hmyzu, místních psů, místních koček, místních ptáků a další místní fauny v exteriéru, není důvodem k účinné stížnosti zákazníka.

Cennosti a trezory

Cestovní doklady, peníze, šeky, platební karty, mobilní telefony, počítače a veškeré cenné předměty si uložte do hotelového trezoru, který je většinou součástí vybavení pokoje nebo k pronajmutí na recepci. Někdy za poplatek. Za mimo trezor odložené věci ubytovací zařízení, CK  nepřebírají zodpovědnost.