Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1)    Portál www.charis.cz    provozuje Charis Marec,  IČ 47174871, se sídlem Havířov-Město, Lašská 1158/4  (dále jen „provozovatel“).

2)   Provozovatel je dle příslušných ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provozovat cestovní agenturu.

II. Postup při rezervaci zájezdu

1)    Provozovatel na základě platných smluv zprostředkovává prodej zájezdů vybraných českých cestovních kanceláří. Provozovatel zprostředkovává jen ty zájezdy, které jsou zveřejněny a aktualizovány na internetových stránkách www.charis.cz, na základě katalogů, nabídek a jiných dat poskytnutých cestovními kancelářemi. Za správnost údajů poskytnutých cestovními kancelářemi provozovatel neodpovídá. 

2)    Provozovatel zprostředkovává prodej zájezdů za ceny stanovené příslušnými cestovními kancelářemi. Cena zájezdů na portále www.charis.cz není nikdy navýšena.

3)    Klient si může vybraný zájezd rezervovat vyplněním objednávkového formuláře na internetových stránkách www.charis.cz, anebo telefonicky  na čísle uvedeném na těchto internetových stránkách.

4)    Po úspěšném zadání rezervace je klient nejpozději následující pracovní den kontaktován pracovníky CA a je s ním dohodnut postup vedoucí k uzavření cestovní smlouvy, vztahující se k jím vybranému zájezdu.

5)    Klient uzavírá cestovní smlouvu přímo s CK. Platební podmínky, rozsah služeb a jejich případné změny, stornování zájezdu a vrácení peněz, odstoupení od cestovní smlouvy a vyplacení odstupného, postup při reklamaci, jakož i další podmínky, jsou s klientem dohodnuty v rámci cestovní smlouvy a řídí se obchodními podmínkami CK, jejichž aktuální znění je uveřejněno na internetových stránkách příslušné CK.

6)    Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv nároky klienta v souvislosti s rezervovaným a/nebo zakoupeným zájezdem. Jakékoliv reklamace, nároky na náhradu škody nebo jiné nároky v souvislosti se zakoupeným zájezdem uplatní klient u CK. Provozovatel není oprávněn tyto nároky vyřizovat.

7)    Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli problémy nebo technické selhání počítačových přístrojů, internetových systémů, serverů nebo výpadků z důvodu zahlcení provozu internetu včetně újmy nebo škody na počítači uživatele v souvislosti se zadáním rezervace nebo v jejím důsledku.

8) Za platnost cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá cestující. Pro vstup a pobyt na území cizího státu musí každý splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu, jehož kontakt naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR v sekci Státy světa - informace na cesty.Charis tour doporučuje svým zákazníkům, aby si před podpisem smlouvy o zájezdu ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, jaké jsou aktuální podmínky pro vstup a pobyt.

III. Zpracování osobních údajů   

1)    Klient uděluje rezervací zájezdu prostřednictvím webového portálu www.charis.cz provozovateli souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, e-mailová adresa a telefonní spojení. Tyto údaje budou zpracovány pro účely poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu.

2)    Správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, je provozovatel. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě.

3)    Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté klientem po dobu nezbytně nutnou pro účely poskytování služeb cestovní agentury. Klient má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv může požádat provozovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby provozovatel odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

4)    Klient bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv písemně odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Klient může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na adresu sídla provozovatele nebo prostřednictvím kontaktu uvedeného na jeho internetových stránkách www.charis.cz .

5)    Klient zároveň uděluje provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu klientem.

IV. Práva spotřebitele v případě sporu

Každý klient, který je zároveň spotřebitelem je oprávněn se v případě sporu vyplývajícího z kvality poskytnuté služby ze strany provozovatele obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz nebo přímo na  http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

za portál www.charis.cz – Charis Marec